i
Image Alt

Polityka prywatności

 

INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CITODENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE FURTAK-POBROTYN I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, pl. Zamkowy 5, 55-200 Oława, NIP 9121633571, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług stomatologicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c oraz art. 9 ust. 2 pkt. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego,

3) Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonawcom świadczącym usługi na rzecz CITODENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE FURTAK-POBROTYN I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA takim jak np.: firmy księgowe, informatyczne, doradcze, laboratoria,

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

5) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

6) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

8) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem sytuacji kiedy podmiot za granicą świadczy usługi kontynuacji leczenia.

9) Użytkownik ma możliwość, aby udostępnić swoje dane osobowe na stronie www.sana.clinic.pl wykorzystując znajdujące się na stronie e-mail oraz telefon,

10)  Administrator może zbierać oraz przetwarzać anonimowe statystki na temat Użytkowników. Nie stanowi to jednak danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

11) Dane podane w formularzu ze strony internetowej www.sana.clinic.pl są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator ma prawo nawiązać kontakt mailowy lub telefoniczny z użytkownikiem, jeśli w formularzu pojawiła się informacja na ten temat.