INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CITODENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE FURTAK-POBROTYN I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług stomatologicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c oraz art. 9 ust. 2 pkt. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz

3) Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonawcom świadczącym usługi na rzecz CITODENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE FURTAK-POBROTYN I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA takim jak np.: firmy księgowe, informatyczne, doradcze, laboratoria,

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

5) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

6) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

8) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem sytuacji kiedy podmiot za granicą świadczy usługi kontynuacji leczenia.

9) Użytkownik ma możliwość, aby udostępnić swoje dane osobowe na stronie www.sana.clinic.pl wykorzystując znajdujące się na stronie e-mail oraz telefon lub przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na platformach firmy Meta.

10)  Administrator może zbierać oraz przetwarzać anonimowe statystki na temat Użytkowników. Nie stanowi to jednak danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

11) Dane podane w formularzu ze strony internetowej www.sana.clinic.pl oraz na platformach firmy Meta są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator ma prawo nawiązać kontakt mailowy lub telefoniczny z użytkownikiem, jeśli w formularzu pojawiła się informacja na ten temat.